اینجا ایران است tag:http://iran128.mihanblog.com 2020-09-24T23:42:46+01:00 mihanblog.com سخنی با بازدیدکنندگان 2013-11-06T19:01:30+01:00 2013-11-06T19:01:30+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/234 متین . سلام علیکم و رحمت اللهمحرم فرا رسید................با عرض تسلیت خدمت همه دوستان عزیزلازم به ذکر است که روال کار وبلاگ کمی تغییر یافته و آن تعداد روایتی که قرار بود گذاشته شود گذاشته نمیشود ان شاءالله بعدا اگر خدا توفیق دهد. سلام علیکم و رحمت الله
محرم فرا رسید................
با عرض تسلیت خدمت همه دوستان عزیز
لازم به ذکر است که روال کار وبلاگ کمی تغییر یافته و آن تعداد روایتی که قرار بود گذاشته شود گذاشته نمیشود ان شاءالله بعدا اگر خدا توفیق دهد.
]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و نهم - 59 2013-11-03T16:24:22+01:00 2013-11-03T16:24:22+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/232 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و نهمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و نهم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و هشتم - 58 2013-11-02T16:21:48+01:00 2013-11-02T16:21:48+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/231 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و هشتمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و هشتم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و هفتم - 57 2013-11-01T16:15:45+01:00 2013-11-01T16:15:45+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/230 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و هفتمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و هفتم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و ششم - 56 2013-10-31T12:56:25+01:00 2013-10-31T12:56:25+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/228 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و ششمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و ششم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و پنجم - 55 2013-10-30T12:53:32+01:00 2013-10-30T12:53:32+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/227 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و پنجمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و پنجم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و چهارم - 54 2013-10-29T12:50:53+01:00 2013-10-29T12:50:53+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/226 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و چهارمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و چهارم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و سوم - 53 2013-10-28T12:48:22+01:00 2013-10-28T12:48:22+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/225 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و سومبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و سوم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و دوم - 52 2013-10-27T12:44:52+01:00 2013-10-27T12:44:52+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/224 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و دومبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و دوم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاه و یکم - 51 2013-10-26T12:39:58+01:00 2013-10-26T12:39:58+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/223 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و یکمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت پنجاه و یکم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت پنجاهم - 50 2013-10-25T08:34:26+01:00 2013-10-25T08:34:26+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/213 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و پنجاهمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و پنجاهم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت چهل و نهم - 49 2013-10-24T08:30:51+01:00 2013-10-24T08:30:51+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/212 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و نهمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و نهم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
عید غدیر 2013-10-24T05:18:19+01:00 2013-10-24T05:18:19+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/229 متین . پیچید در آفاق ندایی ازلی کان صبح دمادم همه میگفت ولیگفتم که چه معنی دهد این صوت جلی؟گفتا که فقط معنی آن هست علی(ع)در موسم حج خیر کثیر آمده استجانان دل هر چه فقیر آمده استبر ملک ولای حق شهنشاه آمدکوتاه نیا شیعه، غدیر آمده استبا سلام و درود بی کران به همه عزیزانعید غدیر خم، بزرگترین عید خدا آمدنمی خوام حرف هایی رو بزنم که همتون هزار بار شنیدیدفقط بگم امروز ما هم دوباره بیعت کنیم با حضرت امیر و آقا امام رمان ولی حوواسمون باشه که نشکنیمشفرق عاشورا با غدیر اینه که در غدیر جفا شد با آنکه پیمان گر پیچید در آفاق ندایی ازلی 
کان صبح دمادم همه میگفت ولی
گفتم که چه معنی دهد این صوت جلی؟
گفتا که فقط معنی آن هست علی(ع)
در موسم حج خیر کثیر آمده است
جانان دل هر چه فقیر آمده است
بر ملک ولای حق شهنشاه آمد
کوتاه نیا شیعه، غدیر آمده است
با سلام و درود بی کران به همه عزیزان
عید غدیر خم، بزرگترین عید خدا آمد
نمی خوام حرف هایی رو بزنم که همتون هزار بار شنیدید
فقط بگم امروز ما هم دوباره بیعت کنیم با حضرت امیر و آقا امام رمان ولی حوواسمون باشه که نشکنیمش
فرق عاشورا با غدیر اینه که در غدیر جفا شد با آنکه پیمان گرفته شد و در عاشورا وفا شد با آن که پیمان برداشته شد
وقتتون رو نمی گیرم ولی همیشه این جمله رو بیاد داشته باشد:«هل ترک ابی یوم غدیر خم لاحد عذرا» آیا پیامبر در روز غدیر جای عذر و بهانه برای کسی گذاشت تا ولایت حضرت علی رو قبول نداشته باشه؟؟؟

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت چهل و هشتم - 48 2013-10-23T08:27:57+01:00 2013-10-23T08:27:57+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/211 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و هشتمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و هشتم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>
خالی نبودن زمین از حجت خدا - روایت چهل و هفتم - 47 2013-10-22T08:23:45+01:00 2013-10-22T08:23:45+01:00 tag:http://iran128.mihanblog.com/post/210 متین . خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و هفتمبه ادامه مطلب برویدسند روایت معتبر است خالی نبودن زمین از حجت خدا روایت چهل و هفتم

به ادامه مطلب بروید

سند روایت معتبر است

]]>